Dance — 1994
Rock — 1976
Pop — 2014
R&B — 2004
Hip-Hop — 2005
R&B — 1980
Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 1998
R&B — 1982
Reggae — 1977