R&B — 2018
Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017

MK 17

House — 2017
R&B — 2018