Davido Fall

Pop — 2017

Drake Blem

Hip-Hop — 2017
Reggae — 2017
Hip-Hop — 2017

ONE heyahe

K-Pop — 2017
Alternative — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017

HOAX Island

Alternative — 2017
Pop — 2017

JAY Z 4:44

Hip-Hop — 2017