Reggae — 1976
Hip-Hop — 2007
R&B — 2016

Skepta Man

Hip-Hop — 2016
R&B — 2016
Hip-Hop — 2016
Pop — 2016
Hip-Hop — 2016

Leaf Money

Hip-Hop — 2016
Hip-Hop — 2016

Wale MY PYT

Hip-Hop — 2016