Reggae — 2015
Reggae — 2015
Reggae — 2012
House — 2018

Kiiara Gold

Pop — 2015
Pop — 2016