Hip-Hop — 2013
R&B — 2017
Hip-Hop — 2017

Pyro Menace

Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
R&B — 2017
Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017

Dozay Queso

Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017
Hip-Hop — 2017