R&B — 1995
R&B — 1981
Hip-Hop — 2016
Hip-Hop — 2016

Like Lamped

Hip-Hop — 2016
Hip-Hop — 2014
Hip-Hop — 2008
Hip-Hop — 2013
Hip-Hop — 2001
R&B — 1976